ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขต
ทศบาลตำบลลาดยาว มีพื้นที่ประมาณ 2.18 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  1,362.5 ไร่  โดยพื้นที่  ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวโอบล้อมและหลักเขตระบุไว้ชัดเจน

จำนวนประชากร
จำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลลาดยาวตามทะเบียนราษฎร ปี พ.ศ.2556-2562

พ.ศ. ชาย หญิง รวม จำนวนครัวเรื่อน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
2556 3,223 3,566 6,789 3,253 5,303
2557 3,217 3,567 6,784 3,311 5,563
2558 3,172 3,495 6,667 3,340 5,563
2559 3,138 3,456 6,594 3,368 -
2560 2,123 3,421 6,544 3,423 -
2561 3,136 3,435 6,571 3,446 -
2562 3,133 3,437 6,570 3,448 -
2563 2,843 3,206 6,049 3,478 -

ที่มา: งานทะเบียนราษฎร เทศบาลตำบลลาดยาว (31 ธันวาคม 2563)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

     ในอดีตชุมชนเมืองลาดยาว เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอโกรกพระ ซึ่งสภาพแวดล้อมทั่วไปเป็น ป่าทึบ มีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งทางด้านกายภาพและชีวภาพ ปี พ.ศ.2456 ขุนลาดบริบาล (หลง หมู่พยัคฆ์) กำนันตำบลลาดยาว ได้เป็นผู้บุกเบิกและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ของตำบลลาดยาวให้เจริญยิ่งขึ้น จึงได้เสนอยกฐานะตำบลลาดยาวเป็นอำเภอลาดยาว ต่อพลโทพระยาเทพหัสดินทร์ สมุหเทศาภิบาล ผู้สำเร็จราชการมณฑลนครสวรรค์ และพระยาสุนทรพิพิธ ข้าหลวงนครสวรรค์ในสมัยนั้น และในปี พ.ศ.2468 พระยามหินทราเดชานุวัฒน์ ได้ดำรงตำแหน่ง สมุหเทศาภิบาล ผู้สำเร็จราชการมณฑลนครสวรรค์ จึงอนุมัติให้ตำบลลาดยาว เป็นอำเภอลาดยาว ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

     จนถึง พ.ศ. 2499 ได้มีการประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลลาดยาวขึ้นโดยความเห็นชอบของราษฎร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดตั้งสุขาภิบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 73 ตอนที่ 60 ฉบับพิเศษ หน้า 80 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2499 โดยมีนายถนอม กิจรุ่งเรือง นายอำเภอลาดยาว เป็นประธานกรรมการสุขาภิบาล ต่อมาใน พ.ศ.2542 ซึ่งมีนายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีการออกพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล มีผลให้สุขาภิบาลลาดยาว เปลี่ยนเป็นเทศบาลตำบลลาดยาว ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 เป็นต้นมา

      ที่มาของคำว่า “ ลาดยาว ” นั้นได้มีผู้สันนิษฐานไว้ต่างๆ กันไป บางคนก็เรียกว่าตามลักษณะภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นที่ราบกว้างและลาดเอียงจากเชิงเขาด้านทิศตะวันตกลงสู่ทิศตะวันออก บางคนว่าเรียกตามลักษณะทางน้ำไหล เพราะเมื่อก่อนพื้นที่บริเวณนี้ยังไม่มีลำน้ำเป็นขอบคันแน่นอน ครั้นพอถึงฤดูฝนน้ำจะไหลลาดเป็นทางยาว จึงเรียกกันว่า “ ลาดยาว ” เป็นต้น