นโยบาย

นโยบาย

          นโยบายของผู้บริหารเทศบาลตำบลลาดยาว โดยนายวิโรจน์ วิบูลรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลลาดยาว ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลลาดยาว ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลลาดยาวสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลาดยาว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

1. นโยบายด้านสวัสดิการสังคม

1.1 สนับสนุนการดูแลเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้ได้รับบริการสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

1.2 ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถพึ่งพาตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

2. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2.1 สนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยของประชาชนให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ด้วยการออกกำลังกายทุกวัน โดยจัดให้มีเครื่องออกกำลังกายให้ทั่วถึงทุกชุมชน

2.2 สนับสนุนให้ อสม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขออกให้บริการประชาชน ผู้สูงอายุ คนพิการ อย่างสม่ำเสมอทั่งถึงทุกชุมชน

2.3 ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

2.4 สนับสนุนให้มีการล้างทำความสะอาด ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ลำคลองสาธารณะ และตลาดสดอย่างสม่ำเสมอตามหลักสุขาภิบาล

2.5 ส่งเสริมการคัดแยกขยะนำไปรีไซเคิล เพื่อลดจำนวนขยะที่นำไปกำจัดให้น้อยลงและสนับสนุนโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียของชุมชน เพื่อลดมลพิษทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น

2.6 จัดหาพื้นที่บ่อขยะเพิ่มเติม เพื่อรองรับขยะที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

 

3. นโยบายด้านการศึกษา       

3.1 ส่งเสริมการดูแลเด็กก่อนวัยเรียน และสนับสนุนให้มีการสอนภาษาเสริม เช่นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต

3.2 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

 

4. นโยบายด้านการกีฬา

4.1 ส่งเสริมเด็ก เยาวชน และประชาชนให้ใช้เวลาว่างเล่นกีฬา และสนับสนุนการก่อสร้างสนามกีฬา สระว่ายน้ำ พร้อมจัดหาอุปกรณ์การเล่นกีฬาให้เพียงพอ

4.2 สนับสนุนให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาระดับชุมชน ระดับท้องถิ่น เพื่อเป็นการเสริมสร้างสามัคคีทั้งในชุมชนและท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น

 

5. นโยบายด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น

5.1 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และงานประเพณีท้องถิ่น เช่น งานประเพณีสงกรานต์ งานประเพณีลอยกระทง งานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ลาดยาว ฯลฯ

5.2 สนับสนุนส่งเสริมงานรัฐพิธี งานพระราชพิธี เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม และ 5 ธันวาคม

 

6. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

6.1 สนับสนุนโครงการป้องกันน้ำท่วมตลาดลาดยาวอย่างยั่งยืน

6.2 สนับสนุนโครงการ การปรับปรุง การก่อสร้างถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ผนังกันน้ำ สะพาน ไฟฟ้าสาธารณะ และไฟสัญญานจราจร ให้ได้มาตรฐาน ใช้งานสะดวก ปลอดภัย

6.3 สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนน ทางเท้า ลำคลอง และสวนสาธารณะในเขตเทศบาล ให้สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ทำให้ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเพิ่มขึ้น เช่น บริเวณสวนธรรมประทีปหรือสระประปา ฯลฯ

6.4 สนับสนุนให้ถนนทุกสายในเขตเทศบาลเป็นถนนไร้ฝุ่น และโครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองหรือถนนวงแหวน เพื่อแก้ปัญหาการจราจร ให้มีความสะดวก รวดเร็ว

 

7. นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

7.1 ส่งเสริมการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครอย่างสม่ำเสมอ และต้องตรวจสอบ

เครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิง เช่น ถังเคมีดับเพลิง รถดับเพลิง ท่อธารประปา ท่อส่งน้ำให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

7.2 สนับสนุนการติดตั้งกล้องวงจรปิดให้ทั่วถึง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

 

8. นโยบายด้านการบริหาร

8.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย

8.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

8.3 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนให้ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ

8.4 พัฒนาบุคลากร สถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ให้มีประสิทธิภาพ

8.5 ส่งเสริมการบริหารจัดการภายในเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง