X ปิด
X ปิด
วิสัยทัศน์การพัฒนา
เทศบาลตำบลลาดยาว
เป็นองค์กรชั้นนำ
ที่มีการบริหารและ บริการที่มีคุณภาพ
สู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง
สาร
จากนายก
ข่าวสารความเคลื่อนไหว
News & Event
ข่าวสารในเครือข่าย อปท. จ.นครสวรรค์
เรื่อง หน่วยงาน วันที่
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง หน่วยงาน วันที่
    กระดานสนทนาภายเทศบาล
    เรื่อง วันที่
    สื่อประชาสัมพันธ์
    ปฎิทินกิจกรรม