กระดานสนทนาภายในเครือข่าย อปท.

ทต.พยุหะ : ศูนย์เด็กเล็กปิดไหมคะ

โพสต์เมื่อ: 19 มีนาคม 2563 08:47 น.

ศูนย์เด็กเล็กปิดไหมคะ

ชาวพยุหะ p.pinya@hotmail.com 125.25.249.xxx

1 ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

โพสต์เมื่อ: 19 มีนาคม 2563 10:03 น.

ประกาศเทศบาลตำบลพยุหะ เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพยุหะเป็นการชั่วคราว ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1628 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เฝ้าระวังการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาตามความจำเป็นของแต่ละพื้นที่ สามารถใช้ดุลยพินิจประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ไม่เกิน 15 วันทำการ โดยให้ทำประกาศปิดเป็นหนังสือ ตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ข้อ 1.3.4 และหากยังมีความจำเป็นก็สามารถประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้อีกครั้งละไม่เกิน 15 วันทำการ นั้น เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (COVID - 19) แก่เด็กเล็กมิให้เสี่ยงต่อการสัมผัสโรค ดังนั้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวจึงขอปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2563 หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบต่อไป

เทศบาลตำบลพยุหะ localgovernment@hotmail.com 125.25.249.xxx

แสดงความคิดเห็น