ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลลาดยาว
25 กุมภาพันธ์ 2563