สมาชิกสภาเทศบาล

 • นายปัญญา มณีรัตน์
 • ประธานสภาเทศบาลตำบลลาดยาว
 • นายแซน ชัยอุดมสิน
 • รองประธานสภาเทศบาลตำบลลาดยาว • นายชุมพล ชังชั่ว
 • สมาชิกสภาเทศบาลฯ
 • นายสรณัฐ ตาฬุมาศสวัสดิ์
 • สมาชิกสภาเทศบาลฯ
 • นายสอน เสรีรัฐ
 • สมาชิกสภาเทศบาลฯ
 • นางมนฤดี เมณฑ์กูล
 • สมาชิกสภาเทศบาลฯ
 • นายไพโรจน์ วิมลจิตรสอาด
 • สมาชิกสภาเทศบาลฯ
 • นางสาวมาลา สมศรี
 • สมาชิกสภาเทศบาลฯ
 • นางอนงค์ อยู่สุภาพ
 • สมาชิกสภาเทศบาลฯ
 • นายพิมาน เพชรรัตน์
 • สมาชิกสภาเทศบาลฯ
 • นายวสันต์ สมัครเขตร์กิจ
 • สมาชิกสภาเทศบาลฯ