หัวหน้าส่วนราชการ

 • นายภัทรศักดิ์ ปทุมวัฒนาวงศ์
 • ผู้อำนายการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลเทศบาลฯ
 • โทร. 093-2120991 • นายสมชาย หงษ์นิกร
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 • โทร. 084-8204733 • นายภัทรศักดิ์ ปทุมวัฒนาวงศ์
 • ผู้อำนายการกองคลัง
 • โทร. 093-2120991 • นางศุภรัตน์ เสือเหลือง
 • หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 • โทร. 081-5330100 • นายสุรศักดิ์ ทองอ้น
 • สัตวแพทย์ชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
 • โทร. 086-9882048 • นายสมชาย หงษ์นิกร
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • โทร. 084-8204733 • นายบรรณพัฒ เรืองขำ
 • หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาราชการแทน   ผู้อำนวยการกองช่าง
 • โทร. 091-8420303