หน่วยงานตรวจสอบภายใน

  • นายภัทรศักดิ์ ปทุมวัฒนาวงศ์
  • ผู้อำนายการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลฯ
  • โทร. 093-2120991  • นางสาวสิตาภรณ์ ผาติกรรม
  • นักวิชาการตรวจสอบภายใน
  • โทร. 081-7858739