ผู้บริหาร

 • นายวิโรจน์ วิบูลรัตน์
 • นายกเทศมนตรีตำบลลาดยาว
 • โทร. 094-6014411 • นายยสพล ไกรวิริยะ
 • รองนายกเทศมนตรีตำบลลาดยาว
 • โทร. 094-6014455 • นายชัยพร สุจิพิธธรรม
 • รองนายกเทศมนตรีตำบลลาดยาว
 • โทร. 094-6014422 • นายเกรียงศักดิ์ โตวิเศษ
 • เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลลาดยาว
 • โทร. 094-6014477 • นางศิริรัตน์ จุ่นจ่าง
 • ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลลาดยาว
 • โทร. 086-9380829