สำนักปลัดเทศบาล

 • นายภัทรศักดิ์ ปทุมวัฒนาวงศ์
 • ผู้อำนายการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลฯ
 • โทร. 093-2120991 • นางศุภรัตน์ เสือเหลือง
 • หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 • โทร. 081-5330100 • นางสาวสิริอร สุรภักดี
 • นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
 • โทร. 081-7277534 • นางสาวปณิชา สกุณาทวงษ์
 • เจ้าพนักงานทะเบียน ปฏิบัติงาน
 • โทร. 089-5666930 • นางสาวศิริกานดา จุ้ยเปีย
 • เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
 • โทร. 065-0061600