กองการศึกษา

 • นายสมชาย หงษ์นิกร
 • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • โทร. 084-8204733 • นางแพรวพรรณ เกษศิลป์
 • หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
 • โทร. 098-7846409 • นางสมาพร วาสี
 • นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
 • โทร. 084-9465242 • นางวราภรณ์ ศรลัมภ์
 • เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
 • โทร. 081-7279349 • นางสาวปัทมา อำภา
 • ครูชำนาญการ
 • โทร. 091-3838549 • นางสาวลักขณา พันธ์เขตกรณ์
 • ครูชำนาญการ
 • โทร. 089-1944882