กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  • นายสุรศักดิ์ ทองอ้น
  • สัตวแพทย์ชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  • โทร. 086-9882048  • นายสุรศักดิ์ ทองอ้น
  • สัตวแพทย์ ชำนาญงาน
  • โทร. 086-9882048  • นางสาวกิตติกา วงษ์เพ็ชร์
  • เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
  • โทร. 092-4240184