กองช่าง

  • นายบรรณพัฒ เรืองขำ
  • หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาราชการแทน    ผู้อำนวยการกองช่าง
  • โทร. 091-8420303  • นางสาวกมลนิตย์ กีรติวัฒน์ธนกุล
  • นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน
  • โทร. 095-5872819  • นายธนพล เอี่ยมสำอางค์
  • นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน
  • โทร. 080-5089731