กองคลัง

 • นายภัทรศักดิ์ ปทุมวัฒนาวงศ์
 • ผู้อำนายการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลฯ
 • โทร. 093-2120991 • นายเดชมงคล เดิมพยอม
 • หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
 • โทร. 086-6798233 • นางสาวพัชรา ประสิทธิ์กสิกรรม
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 • โทร. 093-3086614 • นางนงลักษณ์ สนแย้ม
 • เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
 • โทร. 086-2125377