ประธานชุมชน

 • นางเชิญ จงเขตการณ์
 • ประธานชุมชนหนองไทร
 • นายจุน อินเดช
 • ประธานชุมชนเกาะอิเพลิน
 • นางสายหยุด ลอยสงเคราะห์
 • ประธานชุมชนหนองกวาง 1
 • นางสนั่น หมู่พยัคฆ์
 • ประธานชุมชุนหนองกวาง 2
 • ดร.เดชา อินทุรัตน์
 • ประธานชุมชนหนองกวาง 3
 • นายกิตติพิสิฏฐ์ หงษ์นิกร
 • ประธานชุมชุนวัดศรีสุธรรนาราม
 • นางสมจิตร สมัครเขตร์กิจ
 • ประธานชุมชนสวนธรรมประธีป
 • นายสมชาย ประไพวัลย์
 • ประธานชุมชนบ้านเหนือ 3
 • นางสาวอรณิษฐ์ โพธิ์ทอง
 • ประธานชุมชุนวัดลาดยาว
 • นายวุฒิชัย แป๊ะหล
 • ประธานชุมชนบ้านเหนือ
 • นางอุมาวิชนีย์ หงษ์ทอง
 • ประธานศาลเจ้าแม่ลาดยาว
 • นางทวี ศรีเมือง
 • ประธานหัวยาง
 • นางรัตนา แรงเขตวิทย์
 • ประธานชุมชนศาลเจ้าพ่อลาดยาว
 • นางสำอาง ธูปบูชา
 • ประธานชุมชนศาลเจ้าพ่อลาดยาว 2
 • นางมานี ตั้งทัศนา
 • ประธานชุมชนตลาดกลาง