แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลลาดยาว มากน้อยเพียงใด
 •  พอใจ
   
  4 ท่าน 66.67%
 •  พอใช้
   
  1 ท่าน 16.67%
 •  ควรปรับปรุง
   
  1 ท่าน 16.67%
จากผู้แสดงความคิดเห็น :
6 ท่าน