แหล่งท่องเที่ยว
วัดหนองนมวัว
14 กันยายน 2559
พุทธคุณ: ด้วยบุญบารมีหลวงพ่อปาน ฐิตปณฺโญ พระผู้มีเมตตากรุณา จะส่งผลให้ท่านและครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข กราบขอพร รูปเหมือนและรูปหล่อหลวงพ่อปาน ฐิตปณฺโญ นมัสการพระประธานในพระอุโบสถ พร้อมทั้งกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธ์ต่างๆ ได้ที่วัดแห่งนี้ วัดหนองนมวัว ตั้งอยู่เลขที่ ๖๙ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองนมวัว ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ห่างจากตัวอำเภอลาดยาว ไปทางทิศตะวันออก ประมาณ ๗ กิโลเมตร ณ วัดหนองนมวัว แห่งนี้ มีพระพุทธรูป มีอาคารและเสนาสนะต่างๆ ให้พี่น้องประชาชนได้ชมและกราบไหว้ขอพร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รูปเหมือนและรูปหล่อหลวงพ่อปาน ฐิตปณฺโญ อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองนมวัว พระสงฆ์สุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอีกองค์หนึ่งของชาวจังหวัดนครสวรรค์ ที่อยู่ในมณฑปพระพุทธมิ่งมงคลรัศมีศรีนครสวรรค์ หลวงพ่อปาน ท่านได้สร้างถาวรวัตถุให้กับวัดหนองนมวัว ไว้อย่างมากมาย ได้แก่ ศาลาการเปรียญ หอปริยัติธรรม กุฎิ เรือนครัว อุโบสถหลังใหม่ ซุ้มประตูและกำแพงวัด เป็นต้น ซึ่งหลวงพ่อปานได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ กำลังทรัพย์ส่วนตัว เพื่อพัฒนาวัดหนองนมวัว ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามน่าดูแก่บรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ได้มากราบไหว้ทำบุญ ณ วัดแห่งนี้ นอกจากท่านจะได้กราบไหว้ขอพรหลวงพ่อปานแล้ว ท่านยังได้ชมพระอุโบสถขนาดใหญ่ที่มีความสวยงาม และนมัสการขอพรพระประธานในอุโบสถพร้อมพระอัครสาวกและพระบูชากว่า ๓๐ องค์ พร้อมทั้งชมอาคารและเสนาสนะต่างๆ ได้ที่วัดแห่งนี้...