ข้อมูลทั่วไป

1.ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล
เทศบาลตำบลลาดยาว 111/11 หมู่ 11 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 ตั้งอยู่ในส่วนหนึ่งของอำเภอลาดยาว โดยมีพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวล้อมรอบ ขนาดพื้นที่ 2.18 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,362.5 ไร่

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
เทศบาลตำบลลาดยาวมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบกว้างและลาดเอียงจากเชิงเขาด้านทิศตะวันตกลงสู่ทิศตะวันออก บางคนเรียกว่าตามลักษณะทางน้ำไหล เพราะเมื่อก่อนพื้นที่บริเวณนี้ยังไม่มีลำน้ำเป็นขอบคันแน่นอน ครั้นพอถึงฤดูฝนน้ำจะไหลลาดเป็นทางยาว มีแหล่งน้ำ 2 แห่ง คือ ลำเหมืองสาธารณะ(คลองขุนลาด) และ สระประปา โดยตั้งอยู่ในพื้นที่เขตเมือง ทำให้ไม่มีป่าไม้


1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
เทศบาลตำบลลาดยาว มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม ฤดูฝน เดือนมิถุนายน – ตุลาคม และฤดูหนาว เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์


1.4 ลักษณะของดิน
เทศบาลตำบลลาดยาว มีลักษณะของดินเป็นดินตะกอน ที่เกิดจากการทับถมของตะกอนที่ไหลมากับน้ำป่าไหลหลากจากอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ลงมาตามลำดับ


หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8

     ในอดีตชุมชนเมืองลาดยาว เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอโกรกพระ ซึ่งสภาพแวดล้อมทั่วไปเป็น ป่าทึบ มีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งทางด้านกายภาพและชีวภาพ ปี พ.ศ.2456 ขุนลาดบริบาล (หลง หมู่พยัคฆ์) กำนันตำบลลาดยาว ได้เป็นผู้บุกเบิกและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ของตำบลลาดยาวให้เจริญยิ่งขึ้น จึงได้เสนอยกฐานะตำบลลาดยาวเป็นอำเภอลาดยาว ต่อพลโทพระยาเทพหัสดินทร์ สมุหเทศาภิบาล ผู้สำเร็จราชการมณฑลนครสวรรค์ และพระยาสุนทรพิพิธ ข้าหลวงนครสวรรค์ในสมัยนั้น และในปี พ.ศ.2468 พระยามหินทราเดชานุวัฒน์ ได้ดำรงตำแหน่ง สมุหเทศาภิบาล ผู้สำเร็จราชการมณฑลนครสวรรค์ จึงอนุมัติให้ตำบลลาดยาว เป็นอำเภอลาดยาว ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

     จนถึง พ.ศ. 2499 ได้มีการประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลลาดยาวขึ้นโดยความเห็นชอบของราษฎร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดตั้งสุขาภิบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 73 ตอนที่ 60 ฉบับพิเศษ หน้า 80 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2499 โดยมีนายถนอม กิจรุ่งเรือง นายอำเภอลาดยาว เป็นประธานกรรมการสุขาภิบาล ต่อมาใน พ.ศ.2542 ซึ่งมีนายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีการออกพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล มีผลให้สุขาภิบาลลาดยาว เปลี่ยนเป็นเทศบาลตำบลลาดยาว ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 เป็นต้นมา

      ที่มาของคำว่า “ ลาดยาว ” นั้นได้มีผู้สันนิษฐานไว้ต่างๆ กันไป บางคนก็เรียกว่าตามลักษณะภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นที่ราบกว้างและลาดเอียงจากเชิงเขาด้านทิศตะวันตกลงสู่ทิศตะวันออก บางคนว่าเรียกตามลักษณะทางน้ำไหล เพราะเมื่อก่อนพื้นที่บริเวณนี้ยังไม่มีลำน้ำเป็นขอบคันแน่นอน ครั้นพอถึงฤดูฝนน้ำจะไหลลาดเป็นทางยาว จึงเรียกกันว่า “ ลาดยาว ” เป็นต้น