นโยบาย

นายสุภาพ  ศักดิ์สัจจา

นายกเทศมนตรีตำบลลาดยาว

แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลลาดยาว

ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลลาดยาว  วันที่ 17 พฤษภาคม 2564

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลาดยาว

                                                                                                         

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลลาดยาว ที่เคารพ

 

          ตามที่เทศบาลตำบลลาดยาวได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลลาดยาวขึ้น เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 และคณะกรรมการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลลาดยาว เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 48 ทศ       ได้บัญญัติไว้ว่า “ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล             เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี”

          ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าวข้างต้น กระผมนายสุภาพ ศักดิ์สัจจา นายกเทศมนตรีตำบลลาดยาว จะรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาล ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบายที่กำหนดไว้ ซึ่งนโยบายที่กำหนดขึ้นในการบริหารงาน กระผมจะนำวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาใช้เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลตำบลลาดยาวให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน และ ณ โอกาสนี้ กระผมขอแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลลาดยาว ดังนี้

  1. นโยบายด้านการดำเนินการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

                 1.1  สนับสนุนมาตรการของรัฐบาล จังหวัด และอำเภอในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

                 1.2  จัดให้มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆในการดำเนินการป้องกันควบคุมโรค เช่น เครื่องพ่นน้ำยาและจัดให้มีเครื่องมือเวชภัณฑ์และอื่นๆในการป้องกันให้กับผู้ปฏิบัติงานให้เพียงพอ

                  1.3  จัดให้มีการดูแลช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในกลุ่มผู้เสี่ยงสูงตามมาตรการและระเบียบของทางราชการ

       1.4  จัดให้มีโครงการดูแลช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค

       1.5  จัดให้มีโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้าและคุณภาพชีวิตหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

          2.  นโยบายด้านการบริหาร

                 2.1 บริหารงานโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

                 2.2  พัฒนาศักยภาพในการให้บริการประชาชนรูปแบบการบริการเชิงรุก

                 2.3  ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากร รวมถึงการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ              เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน

                 2.4  เสริมสร้าง และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ มีคุณธรรม และจริยธรรม

                2.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในการพัฒนาเทศบาล

                2.6 จัดหา ปรับปรุง และพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

                2.7  สนับสนุนส่งเสริมกิจการ อปพร.และเครือข่ายที่ดำเนินการเกี่ยวกับกิจการสาธารณะ และเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยส่วนรวม

        3. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

      3.1  ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาทางด้านการศึกษาให้มีศักยภาพ รองรับเทคโนโลยีทางการศึกษาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

                3.2  พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ

                3.3 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การเรียน เครื่องแต่งกายให้กับนักเรียนในสังกัด เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย

ให้กับผู้ปกครอง

                 3.4 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพสามารถพัฒนาเด็กให้มีศักยภาพ เหมาะสมตามวัย

                 3.5  พัฒนาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลาดยาวโดยส่งเสริมให้เป็นโรงเรียนสองภาษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน และการเพิ่มทักษะการฝึกอาชีพเบื้องต้น

                 3.6  จัดให้มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาให้บริการประชาชนเช่นโครงการเรียนออนไลน์ซึ่งจะติดตั้งระบบสัญญาณ Wi-Fi เพื่อให้ประชาชนได้ใช้บริการฟรีเพื่อเปิดโลกแห่งการเรียนรู้การศึกษาให้กับมวลชนและประชาชนในเขตเทศบาล

                 3.7  จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย สำหรับ       ให้นักเรียน และประชาชนทั่วไปได้เข้าไปใช้บริการ สามารถใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้เท่าทันสภาวการณ์ปัจจุบัน

                 3.8  ส่งเสริมการอนุรักษ์การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้ดำรงไว้ โดยจัดกิจกรรม และปลูกฝังค่านิยมความเป็นไทย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นภายในชุมชน

4. นโยบายด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

                 4.1  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการงานของเทศบาลรวมถึงความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

                 4.2 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ทุกภาคส่วน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

                 4.3  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อต่อยอดในมิติการ             มีจิตสาธารณะต่อส่วนรวม

                 4.4  เสริมสร้างให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสนับสนุนให้มีกลุ่มอาชีพ เพื่อสร้างเสริมรายได้ในชุมชน นำพาเศรษฐกิจชุมชนสู่ระบบเทคโนโลยีทางการค้ายุคใหม่

                 4.5  สร้างเสริมความเข้มแข็งในชุมชนโดยการส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมโครงการต่าง ๆ      ของชุมชนที่ได้มีการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้าง ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน เพื่อขยายโอกาส และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

                 4.6  ส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร และพัฒนาเทศบาล    ด้วยการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้าง และร่วมรักษา

                 4.7  ส่งเสริมสนับสนุนสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ให้มีการพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ

                 4.8  สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ให้เข้าถึงระบบสวัสดิการของภาครัฐ และท้องถิ่นได้มากขึ้น

                 4.9  จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ สำหรับผู้สูงอายุ เด็กและผู้พิการ ส่งเสริมชมรมผู้สูงอายุให้เข้มแข็งเพื่อ เป็นศูนย์กลางสำหรับการทำกิจกรรมของผู้สูงอายุและการนำภูมิปัญญาของผู้สูงอายุมาช่วยในการพัฒนาสังคมชุมชน

                  4.10  สร้างเสริมให้ประชาชนได้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันสาธารณภัย และภัยพิบัติต่าง ๆ

         5.  นโยบายด้านการสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

                    5.1  จัดให้มีการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง และยกระดับการพัฒนาให้มีความพร้อมทั้งเรื่องเครื่องมือและบุคลากรในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถสนองต่อความต้องการของ ประชาชนให้มากยิ่งขึ้น

                    5.2  สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีน ในการป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุข หรือ อสม.ให้เต็มศักยภาพ และเหมาะสม

                    5.3  สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับผู้ป่วยผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงอย่างเพียงพอ

                    5.4  สนับสนุนส่งเสริมให้มีสวนสาธารณะ และสถานที่ออกกำลังกายให้ครอบคลุมทั่วถึงในทุกกลุ่มชน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง

                    5.5  ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล สวนสาธารณะให้มีความสวยงาม ร่มรื่น ให้มีความสะอาด     บนถนน ทางเดินเท้า และที่สาธารณะ รวมถึงการพัฒนาลำคลองสาธารณะต่าง ๆ ให้มีความสะอาด และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยที่ทันสมัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

                    5.6  พัฒนา และปรับปรุงตลาดสด โรงฆ่าสัตว์ การจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล การจัดการน้ำเสียให้ได้มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาล

                    5.7  จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เรื่องการปรับปรุงคุณภาพความสะอาดความปลอดภัยของอาหาร  และการยกระดับในเรื่อง ของคุณภาพมาตรฐานของผู้ประกอบร้านอาหาร

     6.  นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                  6.1  สนับสนุนส่งเสริมให้มีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน โดยจัดให้มีการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า ให้ได้มาตรฐาน

                 6.2  ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ และติดตั้งสัญญาณเตือนภัยในจุดเสี่ยง โดยใช้พลังงานไฟฟ้า  จากแสงอาทิตย์

                 6.3  ติดตั้งกล้อง CCTV ให้คลอบคลุมพื้นที่เทศบาล พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

                 6.4  รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

                 6.5  ปรับปรุง และซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย และการระบายน้ำที่รวดเร็ว เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง  ในเขตเทศบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณตลาดลาดยาว ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจที่สำคัญ

                6.6  สนับสนุนส่งเสริมให้มีแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการดับเพลิง และเป็นแหล่งน้ำสำรองในเขตเทศบาล

 

ท้ายนี้ กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นโยบายที่กระผมได้แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลลาดยาวครั้งนี้ จะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง และเกิดผลเป็นรูปธรรมมากที่สุด ภายใต้ความร่วมมือร่วมใจของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และทุก ๆ ภาคส่วน ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร และพัฒนาเทศบาลตำบลลาดยาว ให้มีความเจริญก้าวหน้า เติบโตอย่างยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ต่อไป

 

 

 

                                                          - ขอบคุณครับ -