บทบาทหน้าที่

 

ภารกิจของเทศบาลตำบลลาดยาว

     เทศบาลเป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งในอนาคตต้องมุ่งไปที่ประโยชน์สุขของประชาชน หรือมุ่งไปที่การอยู่ดีกินดี มีความปลอดภัย มีชีวิตที่สันติ ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังนั้น การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนนั้น จะต้องเข้าใจปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จึงสามารถสนองตอบต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด

     เทศบาลตำบลลาดยาว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งที่มีภารกิจอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมายอื่นที่กำหนดอำนาจหน้าที่ให้เทศบาล จึงได้กำหนดส่วนราชการและจัดแบ่งส่วนราชการภายในของเทศบาลตำบลลาดยาวออกเป็นกองต่างๆ เพื่อกำหนดอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามภารกิจที่เทศบาลได้กำหนดไว้ โดยกำหนดโครงสร้างของส่วนราชการของเทศบาล ดังนี้

 

     (๑) สำนักปลัดเทศบาล

     (๒) กองคลัง

     (๓) กองช่าง

     (๔) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

     (๕) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

     (๖) กองการศึกษา

     (๗) หน่วยตรวจสอบภายใน

 

     (๑) สำนักปลัดเทศบาล สำนักปลัดเทศบาลให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล งานด้านงานธุรการ งานสารบรรณกลางของหน่วยงาน งานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล งานด้านการบริหารงานบุคคลของเทศบาล งานด้านทะเบียนราษฎร งานด้านการป้องกันและการรักษาความสงบ

     (๒) กองคลัง กองคลังมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญเงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุและทรัพย์สินของเทศบาล งานเกี่ยวกับการพัฒนารายได้ของเทศบาล งานด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

     (๓) กองช่าง กองช่างมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลและควบคุมงานด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล งานสวนสาธารณะ งานผังเมือง งานด้านเกี่ยวกับการไฟฟ้าสาธารณะการรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและบานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงานควบคุมเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง

     (๔) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนส่งเสริมสุขภาพและอนามัย งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม งานวางแผนด้านสาธารณสุข งานรักาษพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุข งานทันตสาธารณสุข

     (๕) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณมีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผนงานซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเป็นโยบายแผนงานของเทศบาลและโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี งานด้านการจัดทำงบประมาณของเทศบาล งานด้านการบริการและเผยแพร่วิชาการและด้านการประชาสัมพันธ์ งานด้านกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวกับหน่วยงานเทศบาล

     (๖) กองการศึกษา กองการศึกษามีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช้น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา โดยให้มีงานธุรการ งานการเงินและบัญชี งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานนิเทศการศึกษา งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน

     (๗) หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการตรวจสอบบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สินและการทำประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาล