ภาพกิจกรรม
..ชวนนายอำเภอ ดื่มกาแฟ..
18 ธันวาคม 2561
“...สภากาแฟยามเช้าต้อนรับปีใหม่...” ---เช้าวันอังคารที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายนพดล มามาก นายอำเภอลาดยาว พร้อมทั้ง นายวิโรจน์ วิบูลรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลลาดยาว,รองนายกเทศมนตรีฯ ,ประธานสภาเทศบาลฯ,สมาชิกสภาเทศบาลฯ,หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานเทศบาลฯ,ผู้นำชุมชนและสมาชิก อสม. ได้พบปะพูดคุย ปรึกษาหารือการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะ แสดงความเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ ร่วมกัน ได้พูดคุยเรื่อง ความสะอาดของบ้านเมือง,การปรับปรุงภูมิทัศน์, การลดใช้ถุงพลาสติก,๗ วันอันตราย,การป้องกันและลดอุบัติเหตุและปัญหาเรื่องยาเสพติด เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานออกมาให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน คือความอยู่ดี มีสุข ของพี่น้องประชาชน ภายใต้การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้... --- โดยภายในงานมีการดื่มกาแฟและรับประธานอาหารเช้าบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น เป็นกันเอง ณ เทศบาลตำบลลาดยาว จ.นครสวรรค์..