ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมสัมมนาคณะกรรมการชุมชนและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
9 เมษายน 2562

“...อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อการจัดการขยะในชุมชนที่ยั่งยืน...”

---- เทศบาลตำบลลาดยาว ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมสัมมนาคณะกรรมการชุมชนและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ “การฝึกอบรมและศึกษาดูงานการจัดการขยะโดยชุมชนที่ยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ ๒ – ๔ เมษายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดระยอง ชลบุรีและนครสวรรค์... ---โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้ การจัดการขยะต้นทาง กลางทาง และปลายทาง และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการการบริหารจัดการขยะที่ยั่งยืนจากหน่วยงานอื่นๆ ตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้ชุมชนได้มีการนำความคิดและความรู้ที่ได้รับจากการอบรมศึกษาดูงานไปประยุกต์และปรับใช้ให้เหมาะสมกับชุมชนทำให้เกิดความยั่งยืนและเป็นชุมชนที่ปลอดขยะในอนาคตต่อไป...

--- โดยในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ จัดให้มีการฝึกอบรมฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้เคหะประชารัฐชุมชนบ้านเอื้ออาทรระยอง(วังหว้า)จังหวัดระยอง, รับฟังบรรยาย เรื่อง การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ด้วยหลักการใช้น้ำน้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ สร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมในการลดขยะต้นทางจากครัวเรือนฯ และเรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาชุมชนอย่างยังยืน , ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชนบ้านเอื้ออาทรระยอง(วังหว้า)จังหวัดระยอง...

--- วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้การบำบัดและการใช้ประโยชน์จากขยะของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบด้วยการลดปริมาณขยะจากแหล่งกำเนิด ณ เทศบาลนครนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ --- นายวิโรจน์ วิบูลรัตน์ นายกเทศบาลตำบลลาดยาว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลตำบลลาดยาวและตัวแทนของชุมชน ขอขอบคุณอย่างสูงสำหรับคณะผู้บริหารพร้อมทีมงานของศูนย์การเรียนรู้เคหะประชารัฐชุมชนบ้านเอื้ออาทรระยอง(วังหว้า)จังหวัดระยอง ,หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และ เทศบาลนครนครสวรรค์ ที่ให้เข้าศึกดูงานฯ และให้การการต้อนรับอย่างดีเยี่ยม...ขอบคุณจริงๆ จากใจเราชาวเทศบาลตำบลลาดยาว.....