ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงาน”การบริหารจัดการองค์กรและสถานศึกษาที่ดี”พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานศึกษา และสำนักงานเทศบาลเมืองปางมะค่า
28 ตุลาคม 2562

....ศึกษาดูงาน”การบริหารจัดการองค์กรและสถานศึกษาที่ดี”.... ---วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลลาดยาว นำโดย นายวิโรจน์ วิบูลรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลลาดยาว พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และพนักงานฯ ได้เข้าศึกษาดูงาน”การบริหารจัดการองค์กรและสถานศึกษาที่ดี”พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานศึกษา และสำนักงานเทศบาลเมืองปางมะค่า โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก นายน้อย วงศ์วิทยานันท์ นายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปางมะค่า ณ ห้องประชุมชั้น๒สำนักงานเทศบาลเมืองปางมะค่า ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดนครสวรรค์ ---โดยได้เยี่ยมชม สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปางมะค่า ทั้ง ๕ ฐาน ได้แก่ ฐานที่๑ สระน้ำอินจัน ฐานที่๒ สระทารก ฐานที่๓ เรือสลัดลิง ฐานที่๔ ค่ายกลสไปเดอร์แมน และฐานที่๕ หัดว่ายน้ำ และพบปะคณะครูและนักเรียนฯ เพื่อศึกษาดูงาน และนำสิ่งที่ดีและความรู้ประสบการณ์กลับมาพัฒนาโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลลาดยาวต่อไป ช่วงบ่ายมีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เสริมสร้างการทำงานเป็นทีมวอร์คแรลลี่(Walk Rally) โดยนายวิโรจน์ วิบูลรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลลาดยาว เป็นประธานเปิดฯ มีกิจกกรมสร้างความคุ้นเคย เชื่อมความสัมพันธ์ ละลายพฤติกรรม พัฒนาทีมงานในการทำงานร่วมกัน มีการทำงานร่วมกันเป็นทีม การแบ่งหน้าที่การทำงาน ความสามัคคี การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การรักองค์กร และกิจกรรมนันทาการ โดยวิทยากรจาก คณะครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว.. ---ทางเทศบาลตำบลลาดยาว ขอขอบคุณ เทศบาลเมืองปางมะค่า นายน้อย วงศ์วิทยานันท์ นายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเมืองปางมะค่า และวิทยากรจากโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ที่ให้การต้อนรับ จัดกิจกรรมและอำนวยความสะดวกต่างๆแก่ทางเทศบาลฯ ทางเทศบาลตำบลลาดยาว ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง..