ภาพกิจกรรม
การประชุมสภาเทศบาลตำบลลาดยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
29 พฤษภาคม 2563

"การประชุมสภาเทศบาลตำบลลาดยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 " ---วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายปัญญา มณีรัตน์ ประธานสภาเทศบาลตำบลลาดยาว ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลาดยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลาดยาว โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลาดยาว พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร นำโดย นายวิโรจน์ วิบูลรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลลาดยาว หัวหน้าส่วนราชการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง และมีผู้นำชุมชน พี่น้องประชาชน ให้ความสนใจร่วมรับฟัง โดยในที่ประชุมได้มีการเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น , การเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา , การเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา , การอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 และจ่ายขาดเงินสะสม (กองช่าง) และขอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีมติ เห็นชอบทั้ง 2 ญัตติ...