ภาพกิจกรรม
ประชุมสภาเทศบาลตำบลลาดยาว (ครั้งแรก)
7 พฤษภาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 นางวัชราภรณ์ แตงหมี นายอำเภอลาดยาวปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลลาดยาว (ครั้งแรก) และนางผ่องศรี ฃประสาทเขตวิทย์ ท้องถิ่นอำเภอลาดยาวให้เกียรติร่วมประชุม

...โดยมีนายสุภาพ ศักดิ์สัจจา นายกเทศมนตรีตำบลลาดยาว พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมการประชุมสภาฯ

...การประชุมสภา ครั้งนี้ มี 6 วาระ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องการเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลลาดยาว

วาระที่ 2 เรื่องการเลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลลาดยาว

วาระที่ 3 เรื่อง เลือกเลขานุการสภาเทสบาลตำบลลาดยาว วาระที่ 4 เรื่อง เลือกคณะกรรมการการตรวจรายงานการประชุม

วาระที่ 5 เรื่องการพิจารณากำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564

5.1 กำหนดวาระสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564

5.2 กำหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีต่อไป

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

...จากการเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลลาดยาว เห็นชอบให้นายสอน เสรีรัตน์ ดำรงตำแหน่งประธานสภาฯ

ให้นายพิมาน เพชรรัตน์ ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาฯให้นายภัทรศักดิ์ ปทุมวัฒนาวงศ์ ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล เป็นเลขานุการสภาฯ

ให้นาย ชุมพล ชังชั่ว นายธนะ พูลสวัสดิ์ และนายนวัต อนวัตชรตระกูล ทั้ง 3 ท่าน เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ

...ให้มีกำหนด ประชุมสภาฯ เป็น 4 สมัย

1. สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป มีกำหนด 30 วัน

2. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป มีกำหนด 30 วัน

3. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน

4. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน

และ การประชุมสมัยสามัญแรกของปี พ.ศ. 2565 เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน

...ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับประธานสภาเทศบาลที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 48 ทศ “ก่อน นายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียก ประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อ สภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งหมดภายในสามสิบวัน นับแต่ วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี”( ประกาศผลวันที่ 22 เมษายน 2564 )

...การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี ให้กระทำโดยเปิดเผย โดยนายกเทศมนตรีต้องจัดทำนโยบาย เป็นลายลักษณ์อักษร แจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนที่มาประชุมด้วย

...กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลตำบลลาดยาว สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เพื่อแถลงนโยบายของท่านนายกเทศมนตรีในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564