ภาพกิจกรรม
" ประชุมสภาเทศบาลตำบลลาดยาว สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ " ...วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 นายสุภาพ ศักดิ์สัจจา นายกเทศมนตรีตำบลลาดยาว แถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภาเทศบาลตำบลลาดยาว ว่าด้วยการประชุมสภาเทศบาลตำบลลาดยาว สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ วาร
17 พฤษภาคม 2564