ภาพกิจกรรม
ประชุมสภาเทศบาลตำบลลาดยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
23 สิงหาคม 2564

" ประชุมสภาเทศบาลตำบลลาดยาว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 "

...วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 นายสอน เสรีรัฐ ประธานสภาเทศบาลตำบลลาดยาว เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลาดยาวสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 " การเสนอญัติ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลลาดยาว (พิจารณา วาระ 2 และวาระ 3 ) โดยมีนายสุภาพ ศักดิ์สัจจา นายกเทศมนตรีตำบลลาดยาว พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน และประชาชน เข้าร่วมในการประชุม