X ปิด
X ปิด
วิสัยทัศน์การพัฒนา
เทศบาลตำบลลาดยาว
เป็นองค์กรชั้นนำ
ที่มีการบริหารและ บริการที่มีคุณภาพ
สู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง
สาร
จากนายก
กระผม นายสุภาพ ศักดิ์สัจจา นายกเทศมนตรีตำบลลาดยาว ได้รับความไว้วางใจจากพ่อแม่พี่น้อง ประชาชนชาวเทศบาลตำบลลาดยาวให้กระผมพร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลาดยาว ได้มีโอกาสเข้ารับใช้พัฒนาในด้านต่าง ๆ กระผมพร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลาดยาว จะบริหารองค์กรแห่งนี้ให้มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลสูงสุด พร้อม ๆ กับการแก้ปัญหา ที่เกิดขึ้นกับประชาชน โดยเฉพาะด้านสาธารณสุข ด้านสังคม และชุมชน ด้านการศึกษา และด้านสาธารณูปโภค เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากทางเทศบาลตำบลลาดยาวให้มากที่สุด ตามที่กระผมได้กำหนดนโยบายไว้ สำหรับสร้างความสุขให้กับ พ่อแม่พี่น้องในทุกพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันนี้ก่อให้เกิดปัจจัยแทรกซ้อนหลายประการ ความต้องการด้านสุขภาพอนามัย และด้านการศึกษา ความต้องการด้านความหมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ปัจจัยพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค ล้วนเป็นโจทย์ให้เทศบาลต้องแก้ไขส่วนที่บกพร่องและเติมเต็มในส่วนที่ขาดโดยการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ดังนั้น เราต้องมีการวางแผนกำหนดยุทธวิธีในการแก้ไขปัญหา ความต้องการของประชาชนในเรื่องความมั่นคง ในการดำเนินชีวิตถือเป็นสิ่งสำคัญ ที่ทำให้เราใช้จุดอ่อน และจุดแข็ง ทำให้การบริหารมีประสิทธิภาพทั้งในเชิงรุก และเชิงรับ คณะผู้บริหารมิได้ถือเป็นอุปสรรคแต่อย่างใด กลับมุ่งมั่นที่จะพัฒนา เทศบาลตำบลลาดยาวให้ก้าวสู่การเป็นท้องถิ่นที่ทันสมัยมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดไป
ข่าวสารความเคลื่อนไหว
News & Event
ข่าวสารในเครือข่าย อปท. จ.นครสวรรค์
เรื่อง หน่วยงาน วันที่
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง หน่วยงาน วันที่
    กระดานสนทนาภายเทศบาล
    เรื่อง วันที่
    สื่อประชาสัมพันธ์
    ปฎิทินกิจกรรม