การควบคุมภายใน
จำนวนการควบคุมภายในทั้งหมด 3 รายการ