ข่าวจาก facebook
“...เพื่อชุมชนของเรา...”
7 พฤศจิกายน 2561
--- วันพุธที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑...นายวิโรจน์ วิบูลรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลลาดยาว ได้มอบหมายให้นายชัยพร สุจิพิธธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลลาดยาว เป็นประธานในที่ประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินโครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงมีความห่วงใยต่อพสกนิกรชาวไทย ทรงเน้นการพัฒนาที่สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ในลักษณะของการพึ่งตนเอง โดยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือราษฎรตามความจำเป็นและเหมาะสมกับสถานภาพ เมื่อราษฎรสามารถพึ่งตนเองได้ก็จะสามารถออกมาสู่สังคมภายนอกอย่างไม่ลำบาก... --- ทั้งนี้ คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลลาดยาว ทั้ง ๑๕ ชุมชน ได้ร่วมกันจัดประชาคมในพื้นที่เพื่อคัดเลือกดำเนินโครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุขฯ รวม ๓ โครงการ ประกอบด้วย --- ๑.โครงการสืบสานตามพระราชปณิธานสมเด็จย่า “ต้านมะเร็งเต้านม” ซึ่งจะดำเนินการอบรมในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลาดยาว รวม ๓ รุ่น ๆ ละ ๑ วัน ๆ ละ ๕ ชุมชน ๆ ละ ๒๐ คน รวม ๑๐๐ คนต่อ ๑ รุ่น --- ๒. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพฯ ซึ่งจะดำเนินการอบรมในระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลาดยาว รวม ๓ รุ่น ๆ ละ ๑ วัน ๆ ละ ๕ ชุมชน ๆ ละ ๒๐ คน รวม ๑๐๐ คนต่อ ๑ รุ่น และ --- ๓. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯ ซึ่งจะดำเนินการอบรมในระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลาดยาว รวม ๓ รุ่น ๆ ละ ๑ วัน ๆ ละ ๕ ชุมชน ๆ ละ ๒๐ คน รวม ๑๐๐ คนต่อ ๑ รุ่น --- ทางประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนทุกชมชน ขอเชิญพี่น้องประชาชนทุกท่านเข้าร่วมประชุมฯ ตามโครงการฯ ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน...เพื่อชุมชนของเรา เราจะก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆ กัน และเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอย่างเด็ดขาด...