ข่าวจาก facebook
“...ประชุมสภาเทศบาล...”
23 กันยายน 2564

 

--- วันจันทร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔...สภาเทศบาลตำบลลาดยาว ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลาดยาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลาดยาว เพื่อพิจารณากันเงินโครงการก่อสร้างถนนฯ ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน พร้อมทั้งพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อก่อสร้างโครงการกั้นห้องเรียนอาคารเรียน ๑ จำนวน ๓ ห้อง เพิ่มเติมห้องเรียนให้น้องๆ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลลาดยาว โดยที่ประชุมสภาเทศบาลฯ มีมติให้ความเห็นชอบทั้ง ๒ ญัตติ ทางคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลลาดยาว โดยนายสุภาพ ศักดิ์สัจจา นายกเทศมนตรีตำบลลาดยาวต้องขอขอบคุณนายสอน เสรีรัฐ ประธานสภาเทศบาลฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่านที่เห็นความจำเป็นและความสำคัญของโครงการฯ ดังกล่าว อันจะทำให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อพี่น้องประชาชน และน้องๆนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลลาดยาว ทุกคนต่อไปอย่างยั่งยืน...

--- โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลฯ และพี่น้องจากชุมชนต่างๆ เข้าร่วมประชุมและรับฟังการประชุมฯ อย่างพร้อมเพรียง...