ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสาร บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
4 ตุลาคม 2564

ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการของเทศบาลตำบลลาดยาว