ข่าวจาก facebook
“ มอบเงินค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน... ”
13 มิถุนายน 2565
---วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 นายสุภาพ ศักดิ์สัจจา นายกเทศมนตรีตำบลลาดยาว นายไอศูรย์ พฤกษาสวย เลขานุการฯ นายวีระพงษ์ คงยืน ปลัดเทศบาล และนางศุภรัตน์ เสือเหลือง หัวหน้าสำนักปลัด ร่วมมอบเงินค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน เพื่อเป็นค่าอุปกรณืการเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลลาดยาว