ผู้บริหาร

 • นายสุภาพ ศักดิ์สัจจา
 • นายกเทศมนตรีตำบลลาดยาว
 • โทร. 056271283 • นายชัยพร สุจิพิธธรรม
 • รองนายกเทศมนตรีตำบลลาดยาว
 • โทร. 056271283 • นายชวนชัย ตั้งทัศนา
 • รองนายกเทศมนตรีตำบลลาดยาว
 • โทร. 056271283 • นายไอศูรย์ พฤกษาสวย
 • เลขานุการนายกเทศมนตรี
 • โทร. 056271283 • นายสมพงษ์ ศักดิ์สัจจา
 • ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 • โทร. 056271283