สมาชิกสภาเทศบาล

 • นายสอน เสรีรัฐ
 • ประธานสภาเทศบาลตำบลลาดยาว
 • โทร. 089-4611550 • นายพิมาน เพชรรัตน์
 • รองประธานสภาเทศบาลตำบลลาดยาว
 • โทร. 089-8592687 • นายเอกภาพ ศุภปัญญาพงศ์
 • สมาชิกสภาเทศบาลฯ
 • โทร. 088-2825358 • นายสังวาลย์ ไกรวิริยะ
 • สมาชิกสภาเทศบาลฯ
 • โทร. 080-5105959 • นายสรณัฐ ตาฬุมาศสวัสดิ์
 • สมาชิกสภาเทศบาลฯ
 • โทร. 081-5967850 • นางมนฤดี เมณฑ์กูล
 • สมาชิกสภาเทศบาลฯ
 • โทร. 081-9858330 • นายนวัต อนวัชรตระกูล
 • สมาชิกสภาเทศบาลฯ
 • โทร. 082-1600177 • นายจุน อินเดช
 • สมาชิกสภาเทศบาลฯ
 • โทร. 086-2170855 • นายธนะ พูลสวัสดิ์
 • สมาชิกสภาเทศบาลฯ
 • โทร. 087-2022093 • นายปัญญา มณีรัตน์
 • สมาชิกสภาเทศบาลฯ
 • โทร. 090-6835552 • นายบุญรอด สายม่วง
 • สมาชิกสภาเทศบาลฯ
 • โทร. 061-2628953 • นายชุมพล ชังชั่ว
 • สมาชิกสภาเทศบาลฯ
 • โทร. 062-0388894 • นายภัทรศักดิ์ ปทุมวัฒนาวงศ์
 • เลขานุการสภาเทศบาลฯ
 • โทร. 093-2120991