หัวหน้าส่วนราชการ
นายภัทรศักดิ์ ปทุมวัฒนาวงศ์
ผู้อำนายการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลเทศบาลฯ
เบอร์โทร :093-2120991
นายสมชาย หงษ์นิกร
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
เบอร์โทร :084-8204733
นายภัทรศักดิ์ ปทุมวัฒนาวงศ์
ผู้อำนายการกองคลัง
เบอร์โทร :093-2120991
นางศุภรัตน์ เสือเหลือง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เบอร์โทร :081-5330100
นางสาวณัชพร ชาญครไทย
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร :064-9471647
นางสาวณัชพร ชาญครไทย
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทร :064-9471647
นายบรรณพัฒ เรืองขำ
หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร :091-8420303