กองวิชาการและแผนงาน

  • นายสมชาย หงษ์นิกร
  • ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
  • โทร. 084-8204733  • นางสาวนิตยา แตงร่ม
  • นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
  • โทร. 064-6919089  • นางสาวรังสิญา ขวัญเพ็ง
  • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
  • โทร. 081-2802275