ประธานชุมชน

 • นางสายหยุด ลอยสงเคราะห์
 • ประธานชุมชนบ้านหนองกวาง 1
 • โทร. 087-8491875 • นางกิ่งฟ้า พูลสวัสดิ์
 • ประธานชุมชนบ้านหนองกวาง 2
 • โทร. 089-8583057 • นายพีรวัฒน์ อินทุรัตน์
 • ประธานชุมชนบ้านหนองกวาง 3
 • โทร. 089-9597745 • นางสมาพร อินเดช
 • ประธานชุมชนบ้านเกาะอีเพลิน
 • โทร. 081-0460198 • นายบุญมี วิเศษเขตร์การณ์
 • ประธานชุมชนสวนธรรมประทีป (วัดป่าช้า)
 • โทร. 098-7749210 • นายวุฒิชัย แป๊ะหลี
 • ประธานชุมชนบ้านเหนือ
 • โทร. 080-2528391 • นายสมชาย ประไพวัลย์
 • ประธานชุมชนบ้านเหนือ 3
 • โทร. 081-9711168 • นายกิตติพิสิฏฐ์ หงษ์นิกร
 • ประธานชุมชนวัดศรีสุธรรมาราม
 • โทร. 065-0937840 • นางวันเพ็ญ ขำบ้านหลวง
 • ประธานชุมชนศาลเจ้าพ่อลาดยาว
 • โทร. 089-0302185 • นางสาวกาญจนา โกมุทเพชร
 • ประธานชุมชนศาลเจ้าพ่อลาดยาว 2
 • โทร. 061-9406328 • นางอรณิษฐ์ โพธิ์ทรง
 • ประธานชุมชนวัดลาดยาว
 • โทร. 090-0614525 • นางอุมาวิชนีย์ หงษ์ทอง
 • ประธานชุมชนศาลเจ้าแม่ลาดยาว
 • โทร. 089-8601636 • นางทวี ศรีเมือง
 • ประธานชุมชนบ้านหัวยาง
 • โทร. 099-3868125 • นางมานี ตั้งทัศนา
 • ประธานชุมชนตลาดกลาง
 • โทร. 097-0439269 • นางเชิญ จงเขตการณ์
 • ประธานชุมชนบ้านหนองไทร
 • โทร. 089-1830769