แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลลาดยาว มากน้อยเพียงใด
 •  พอใจ
   
  47 ท่าน 81.03%
 •  พอใช้
   
  8 ท่าน 13.79%
 •  ควรปรับปรุง
   
  3 ท่าน 5.17%
จากผู้แสดงความคิดเห็น :
58 ท่าน