ข่าวจาก facebook
“...สภากาแฟยามเช้า...”
31 ตุลาคม 2561
---เช้าของวันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐น. นายวิโรจน์ วิบูลรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลลาดยาว,คุณกนกวรรณ วิบูลรัตน์ ประธานชมรมกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลลาดยาว, รองนายกเทศมนตรีฯ ,ประธานสภาเทศบาลฯ,สมาชิกสภาเทศบาลฯ,ผู้อำนวยการกองทุกกอง ,หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย,พนักงานเทศบาลฯ,ผู้นำชุมชนและสมาชิก อสม. ได้พบปะพูดคุย ปรึกษาหารือการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะ แสดงความเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ ร่วมกัน ได้พูดคุยเรื่องการลดใช้ถุงพลาสติกในเขตเทศบาลฯ กองทุนวันละบาท การปัฏิบัติงานของแต่ละกอง เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานแต่ละโครงการแต่ละกิจกรรมออกมาให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน คือความอยู่ดี มีสุข ของพี่น้องประชาชน ภายใต้การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้... --- โดยภายในงานมีการดื่มกาแฟและรับประธานอาหารเช้าบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น เป็นกันเอง ณ เทศบาลตำบลลาดยาว จ.นครสวรรค์