แหล่งท่องเที่ยว
วัดศรีสุธรรมาราม
14 กันยายน 2559
พุทธคุณ: ด้วยพุทธคุณแห่งหลวงพ่อสมปรารถนา จะนำพาให้ท่านประสพพบแต่ความสำเร็จดั่งใจปรารถนาทุกประการ กราบขอพร พระศรีศากยมุนี (หลวงพ่อพุทธสมปรารถนา) นมัสการ รูปหล่อพระเถราจารย์ ๙ องค์ วัดศรีสุธรรมาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๕๙๗/๑๐ หมู่ที่ ๗ ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ห่างจากตัวอำเภอลาดยาว ประมาณ ๘๐๐ เมตร ณ วัดศรีสุธรรมารามแห่งนี้ มีอาคารและเสนาสนะต่างๆ ให้พี่น้องประชาชนได้ชมกราบไหว้ขอพร ประกอบด้วย อุโบสถที่ภายในมีภาพวาดเกี่ยวกับพุทธประวัติและภาพวาดเกี่ยวกับมหาเวชสันดรชาดก เป็นชีวประวัติเรื่องหนึ่งในทศชาติชาดกกล่าวถึงพระชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์ในการบำเพ็ญทานบารมีก่อนจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นอกจากนั้น ภายในวัดแห่งนี้ ยังมีวิหารพระศรีศากยมุนี (หลวงพ่อพุทธสมปรารถนา) ที่ว่ากันว่า ใครได้กราบไหว้ขอพรแล้วเป็นสมปรารถนาดั่งที่มุ่งหวังไว้ทุกประการ และยังมีรูปหล่อพระเถราจารย์ รวม ๙ องค์ ประกอบด้วย ๑.สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) , ๒.หลวงพ่อเงิน พุทธโชติ , ๓. หลวงพ่อเฮง คงฺคสุวณฺโณ ,๔.หลวงพ่อจ้อย จนฺทสุวณฺโณ , ๕.หลวงพ่อพวง สุวณฺณสาโร , ๖.หลวงพ่อเคลือบ สาวรธมฺโม , ๗.หลวงพ่อจ้อย จนฺทสุวณฺโณ , ๘.หลวงพ่อลี ตาณกโร , ๙.หลวงพ่อน่อ ปณฺฑิโต พร้อมทั้งพระบรมสารีริกธาตุที่รับประทานจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก กล่าวได้ว่า มาวัดศรีสุธรรมารามแล้ว ได้กราบไหว้ขอพรพระเกจิอาจารย์ทั่วทุกสารทิศให้อิ่มบุญ อุ่นหัวใจ...