ภาพกิจกรรม
จำนวนภาพกิจกรรมทั้งหมด 641 รายการ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเน... (ดู : 43)

“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” ---วันพุธท...

ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/... (ดู : 35)

" ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน " ...วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ...

ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/... (ดู : 35)

       ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน และเจ้าหน้าที่งานแผนพัฒนาเทศบาลตำบล...

โครงการส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุ เทศบ... (ดู : 54)

--- วันจันทร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 : นายสุภาพ ศักดิ์สัจจา นายกเทศมนตรีตำบลลาดยาว เป็นประ...

ประชุมประจำเดือน มกราคม 2565 (ดู : 36)

"ประชุมประจำเดือน มกราคม 2565" ...วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 : นายสุภาพ ศักด...

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลลาดยาว คร... (ดู : 31)

“… คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลลาดยาวประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ...

ไปที่หน้า